Podrobný harmonogram pre svetovú výstavu psov, konanú v dňoch 8. až 11.10.2009 v Bratislave. Harmonogram rieši termíny ľudských zdrojov, vyťaženosť priestorov paralelne prebiehajúcich súťaži, bol podkladom pre tvorbu katalógu a umožňuje sledovanie jednotlivých udalosti a pripadne riešenie oneskorených úloh podľa vopred pripravených alternatívnych riešení.

viac o klientovi - Slovenskej kynologickej jednoty sa dozviete na jeho webe: www.skj.sk